0

Zasady Reklamacji i Zwrotu towaru

Wzór formularza [plik pdf]

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient musi kierować w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy : reklamacje@andrewex.com.pl
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, protokół ewentualnej szkody oraz zdjęcia.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
- uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
- wad i uszkodzeń (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
- zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano wyrób,
- uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
- produkty, które zawierają informację w opisie, że jest to towar wyprzedażowy,
- zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
- różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,
- zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,
- zmian w wyglądzie jeżeli konserwacja i montaż nie zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta,
- różnic w kolorze w zależności od serii produkcyjnej,
- szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna, oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu
przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi,
niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,
- korozji elementów złącznych, sprzętu lub
jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,
- szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
- defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami
producenta,
-naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia,
odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki,
- przebarwień na powierzchniach użytkowych (murki, fasady, wylewki
betonowe) związanych z częściowym wypłukiwaniem impregnatu z drewna,
- zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,

- odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

UWAGA:

Jeśli po otrzymaniu towaru widoczne są defekty, uszkodzenia należy zgłosić to niezwłocznie do działu reklamacji  i nie przystępować do montażu do momentu rozstrzygnięcia zgłoszenia. Montaż uszkodzonego produktu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem jego stanu i produkt taki nie podlega już gwarancji. 

 

Drewno jest naturalnym materiałem, który doskonale sprawdza sie w ogrodzie. Wyroby Drewnianej architektury ogrodowej posiadają naturalny i niepowtarzalny urok, jest przyjazna dla środowiska i przy odpowiedniej konserwacji przetrwa wiele lat. W ciągu lat eksploatacji architektura w ogrodzie jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne i ulega zmianom.

 

1. Mikropęknięcia, wycieki żywicy

Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może czasem doprowadzić do powstawania mikropęknięć i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą  terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.). Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego ciśnieniowo.

 

2. Przyszarzenia, zmiany odcienia, przebarwienia

Drewno użytkowane na zewnątrz jest szczególnie narażone na zmianę swojego naturalnego koloru spowodowaną pogodą i promieniami UV. Przyszarzenia elementów drewnianych nie wpływają na ich trwałość. Szarzenie jest naturalnym procesem dla drewna, które w przypadku drewna iglastego, może się pojawiać po kilku miesiącach, mimo zastosowania impregnacji ciśnieniowej. Jeśli chcą Państwo znacznie opóźnić lub nawet całkowicie wyeliminować szarzenie elementów w ogrodzie, należy je zabezpieczyć lazurą ochronną. Aby zachować maksymalnie długo świeżość koloru elementów malowanych na gotowo z naszej kolekcji, należy je systematycznie konserwować zgodnie z dostępną na niniejszej stronie „Instrukcją Renowacji”. Z uwagi na sposób impregnacji, lakierowania oraz magazynowania drewna zmiany odcienia mogą pojawić również na świeżo wyprodukowanych wyrobach.

 

3. Sęki

Drewno ma niejednorodną strukturę i nawet w naszej architekturze ogrodowej trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Zdrowe sęki nie obniżają jakości czy wytrzymałości drewna, lecz tworzą jego piękny charakterystyczny wygląd.

 

4. Szorstkość powierzchni

Pomimo nowoczesnych technik produkcji i starannego doboru surowca, sporadycznie mogą wystąpić fragmenty szorstkich powierzchni na profilach lub lamelach. Zwłaszcza w pobliżu sęków może wystąpić nieznaczna szorstkość powierzchni.

 

5. Zabarwienie - Różnice odcieni

Jako naturalny surowiec drewna nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów i odcieni, co podkreśla indywidualność Państwa architektury ogrodowej. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.

 

6. Wybarwienia solno-żywiczne

Podczas procesu impregnacji ciśnieniowej impregnat, który ma zabezpieczyć Państwa przyszłe produkty wypiera ze struktury naturalnej drewna substancje pochodzenia żywicznego. Takie wybarwienia bardzo łatwo można usunąć za pomocą ciepłej wody.

 

 

7. Przebarwienia na sękach

Wyroby z naszej oferty lakierowane w kolorach latte i grau, sa malowane natryskowo co całkowicie przykrywa sęki oraz rysunek drewna. Po czasią mogą wystąpić charakterystyczne dla drewna iglastego, naturalne przebarwienia na sękach. Zmiany kolorystyczne można zniwelować przecierając miejscowo szmatką nasączoną alkoholem 40%.

 

8. Wahania wymiarów
W zależności od poziomu wilgotności powietrza, drewno oddaje lub pobiera wilgotność z powietrza. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych. Różnice w wymiarach od wymiarów pierwotnych mogą wahać się +/- 10%.
Wymienione tutaj cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

9.Krzywizny drewna

Po przez suszenie drewna oraz jego staranną obróbkę, staramy się wyeliminować wszystkie niedoskonałości drewna. Drewno jest naturalnym materiałem higroskopijnym, z uwagi na ten fakt w drewnie mogą wystąpić nieznaczne wahania wymiarowe po długości drewna. ANDREWEX po procesie producji oraz do transportu przygotowany jest tak, aby maksymalnie wyeliminować pracę drewna. Po otrzymaniu paczki, należy niezwłocznie przystąpić do montażu drewna (w szególności desek tarasowych), aby zapobiec ich wykrzywaniu się oraz łódkowaniu. Należy pamiętać, aby używać dobrej jakość wkrętów najlepiej ze stali nierdzewnej.

10.Impregnacja ciśnieniowa zielona/brązowa

To najlepszy sposób zabezpieczenia drewna przed działaniem warunków biologicznych ( grzyby, owady, pleśń ) i atmosferycznych ( deszcz, śnieg, słońce ).

Proces polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem specjalnego preparatu impregnującego drewno w głąb drewna.

Uwaga!
Celem impregnacji nie jest nadanie koloru, lecz zabezpieczenie drewna w sposób wyżej wymieniony.
Impregnat trafia w głąb deski , natomiast pigment czyli kolor brązowy lub zielony nie.
W wyniku impregnacji, na produktach mogą być widoczne zacieki lub ślady po przekładkach, które są naturalnym czynnikiem impregnacji ciśnieniowej. Z biegiem czasu kolor się wyrówna i nie będzie to widoczne.
Produkty zaimpregnowane mogą różnic się od siebie odcieniami. Jest to zależne od czasu jaki upłynął od momentu impregnacji.


Andrewex Sp. z o.o. oświadcza, że prezentacja produktów na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny.
Zdjęcia produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.


Adres e-mail do obsługi reklamacji:
reklamacje@andrewex.com.pl