facebook connect
0

Zasady Reklamacji i Zwrotu towaru

Wzór formularza [plik pdf]

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy : reklamacje@andrewex.com.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
W celu przyśpieszenia procesu reklamacyjnego w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazane jest zawrzeć opis zaistniałego problemu, protokół ewentualnej szkody oraz zdjęcia.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
- uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
- wad i uszkodzeń (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
- zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano wyrób,
- uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
- produkty, które zawierają informację w opisie, że jest to towar wyprzedażowy,
- zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
- różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,
- zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,
- zmian w wyglądzie jeżeli konserwacja i montaż nie zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta,
- różnic w kolorze w zależności od serii produkcyjnej,
- szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna, oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu
przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi,
niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,
- korozji elementów złącznych, sprzętu lub
jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,
- szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
- defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami
producenta,
-naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia,
odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki,
- przebarwień na powierzchniach użytkowych (murki, fasady, wylewki
betonowe) związanych z częściowym wypłukiwaniem impregnatu z drewna,
- zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,

- odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

UWAGA:

Jeśli po otrzymaniu towaru widoczne są defekty, uszkodzenia prosimy zgłosić to niezwłocznie do działu reklamacji  i nie przystępować do montażu do momentu rozstrzygnięcia zgłoszenia.

 

Drewno jest naturalnym materiałem, który doskonale sprawdza sie w ogrodzie. Wyroby Drewnianej architektury ogrodowej posiadają naturalny i niepowtarzalny urok, jest przyjazna dla środowiska i przy odpowiedniej konserwacji przetrwa wiele lat. W ciągu lat eksploatacji architektura w ogrodzie jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne i ulega zmianom.

 

1. Wycieki żywicy

 Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może z czasem doprowadzić do powstawania wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.). Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego ciśnieniowo.

 

 

2. Pęcznienie i kurczenie się drewna

 Drewno jako surowiec naturalny podczas użytkowania dostosowuje się do warunków panujących w danym otoczeniu. Najbardziej widocznymi zmianą w cyklu użytkowania drewna są zmiany wymiarów liniowych a także objętości drewna. Spowodowane są one zmianą wilgotności drewna, która zależna jest od wilgotności otoczenia. Następstwem tego zjawiska są również pęknięcia desorpcyjne oraz wypaczanie się, które nie wpływają na wartość użytkową wyrobów.

 

 

3. Widoczny rdzeń

 Rdzeń jest to pasmo tkanki miękiszowej, stanowiące fizjologiczną oś pnia. Na przekroju podłużnym rdzeń ma postać wąskiego, ciemniej zabarwionego pasma. Z biegiem czasu użytkowania drewna z odsłoniętym rdzeniem cienkościenne komórki rdzenia mogą ulec zgniciu lub wykruszeniu.

 

 

4. Sęki i usłojenie drewna

 Sęki oraz usłojenie stanowią naturalny rysunek drewna i są jego niepowtarzalną cechą charakterystyczną. Mogą znacznie różnić się w liczbie i rozmiarze co świadczy o naturalności i wyjątkowości cech estetycznych drewna jako surowca.

 

 

5. Szorstka powierzchnia

 W szczególności w obszarze sęków oraz przy niekorzystnym układzie przyrostów rocznych mogą występować szorstkie powierzchnie wskutek wtórnego podnoszenia się struktury drewna. Zjawisko to może mieć miejsce mimo dokładnej obróbki. W przypadku cięcia poprzecznego drewna mogą występować niewielkie drzazgi.

 

 

6. Wykwity solne

 W wyniku impregnacji ciśnieniowej mogą pojawić się wykwity solne będące wynikiem reakcji impregnatu z żywicą znajdującą się na powierzchni drewna. Wykwity w postaci małych białych lub zielonych plam mogą zniknąć samoistnie lub też mogą być zmywane w większości przypadków.

 

 

7. Pleśń i sinizna

 Drewno poddane impregnacji ciśnieniowej posiada wysoką wilgotność względną. W szczególności w miesiącach letnich może być to powodem miejscowego występowania pleśni oraz sinizny. Niekorzystny wygląd można usunąć poprzez wytarcie lub wywietrzenie danego elementu. Tego typu wada nie działa destrukcyjnie na drewno i nie wpływa na wytrzymałość. By uniknąć problemów z sinizną i grzybami na drewnie należy raz na 2 lata odświeżyć powłokę lakierniczą, w celu pełnego zabezpieczenia przed wilgocią.

 

 

8.  Różnice w odcieniach

Drewno, jako surowiec naturalny, nie ma określonego jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów oraz odcieni. Ten sam kawałek drewna może mieć inny odcień z każdej strony jak i prześwity. W związku z tym różne może być również nasycenie drewna pigmentami, a co za tym idzie – różnice mogą się również pojawić w odcieniach tej samej lazury, którą pokrywamy drewno. Drewno użytkowane w warunkach zewnętrznych lub będące pod wpływem promieni UV jest szczególnie narażone na zmianę swojego naturalnego koloru. Zmiany odcieni czy przebarwienia są naturalnymi cechami drewna, nie wpływają niekorzystnie na jego trwałość. Na drewnie naturalnym i impregnowanym ciśnieniowo mogą pojawiać się nawet po kilku miesiącach. W celu spowolnienia bądź całkowitego wyeliminowania szarzenia drewna, należy zabezpieczyć je lazurą ochronną. Ponadto, aby utrzymywać efekt świeżych kolorów produktów malowanych, powinny być one systematycznie konserwowane, nie rzadziej niż raz do roku. Z uwagi na sposób impregnacji, malowania oraz magazynowania drewna mogą pojawiać się również na świeżo wyprodukowanych wyrobach.

 

 

 

9. Wahania wymiarów

 Drewno jest materiałem higroskopijnym, w związku z tym nieustannie oddaje oraz pobiera wilgoć z otoczenia. Wynikiem tych procesów są nieustanne zmiany wymiarów oraz objętości drewna. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych i ulegać wahaniom w zależności od pory roku.

 

 

 

10.Impregnacja ciśnieniowa zielona/brązowa
To najlepszy sposób zabezpieczenia drewna przed działaniem warunków biologicznych ( grzyby, owady, pleśń ) i atmosferycznych ( deszcz, śnieg, słońce ).
Proces polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem specjalnego preparatu impregnującego drewno w głąb drewna.

Uwaga!
Celem impregnacji nie jest nadanie koloru, lecz zabezpieczenie drewna w sposób wyżej wymieniony.
Impregnat trafia w głąb deski , natomiast pigment czyli kolor brązowy lub zielony nie.
W wyniku impregnacji, na produktach mogą być widoczne zacieki lub ślady po przekładkach, które są naturalnym czynnikiem impregnacji ciśnieniowej. Z biegiem czasu kolor się wyrówna i nie będzie to widoczne.
Produkty zaimpregnowane mogą różnic się od siebie odcieniami. Jest to zależne od czasu jaki upłynął od momentu impregnacji.

 

 

11. Przebarwienia

Wyroby z naszej oferty lakierowane w kolorach latte i grau, są malowane natryskowo co całkowicie przykrywa sęki oraz rysunek drewna.
Po czasie mogą wystąpić charakterystyczne dla drewna iglastego, naturalne przebarwienia na sękach.
Zmiany kolorystyczne można zniwelować przecierając miejscowo szmatką nasączoną alkoholem 40%.


Andrewex Sp. z o.o. oświadcza, że prezentacja produktów na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny.
Zdjęcia produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.Adres e-mail do obsługi reklamacji:
reklamacje@andrewex.com.pl